PRAVIDLA REGISTRACE

Úplná pravidla soutěže

Ve dvanácti soutěžních vyřazovacích kolech a v jedné speciální epizodě soutěže „THE WAY" (dále také jen „soutěž“), která se uskuteční na http://theway.spotmagazine.cz a http://spotmagazine.cz a jejíž propagace proběhne v rámci digitálních, tištěných médií, na sociálních sítích, outdoorových plochách a v plné nebo zkrácené podobě v TV, budou soutěžící plnit jednotné zadání tak, aby během soutěže vytvořili vlastní módní kolekci dle zadání odborné poroty a předvedli své schopnosti v oblasti módního návrhářství.

Pořadatelem soutěže je CENTRUM CHODOV, a.s., Praha - Staré Město, Na příkopě 388/1, PSČ 110 00, IČO: 24206377, zapsaný Městským soudem v Praze, spis. značka 17833 B, který může jednotlivými svými činnostmi pověřit další osobu.

Výhra (o co se soutěží)

Jediný vítěz získá odměny v hodnotě až 1.000.000 Kč:

 • 350.000 Kč na tvorbu vlastní kolekce respektující pravidla udržitelné módy a finální koncepci schválenou předsedkyní poroty Katarinou Král;
 • 150.000 Kč na tvorbu vlastních kampaňových materiálů – hlavně webu a vizuálů;
 • mediální podporu své osoby a práce v hodnotě 450.000 Kč;
 • 100.000 na nafocení svého Lookbooku.
 • do soutěže se registruje a bude se jí účastnit osobně, sám za sebe;
 • sám ponese náklady spojené s účastí v soutěži – zejména dopravu, ubytování a materiál nad rámec materiálu poskytnutého pořadatelem;
 • registrací do soutěže nevzniká žádný nárok vůči pořadateli ani žádné třetí osobě, podmínky účasti v soutěži včetně rozsahu oprávnění a povinností, které soutěžícím i pořadateli vzniknou, budou dohodnuty s účastníky vybranými do soutěže;
 • registrovat se do soutěže je možné jen jednou;
 • pořadatel nemusí do registrace přijmout příspěvek porušující tato pravidla nebo poškozující zájem pořadatele, nebo jej může ze soutěže kdykoliv vyřadit.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu výhry. Výhru nelze vymáhat právní cestou. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu ani požadovat jiné plnění, pořadatel však může nahradit výhru náhradním plněním v hodnotě odpovídající výhře uvedené v těchto pravidlech.

Registrace do soutěže

 • Registrace do soutěže probíhá od 6. 3. 2017 do 15. 3. 2017 (23:59:59 hodin) prostřednictvím formuláře na http://theway.spotmagazine.cz.
 • O účast v soutěži se může ucházet každá fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel) starší 18 let s občanstvím České republiky nebo Slovenské republiky kromě zaměstnanců pořadatele a osob podílejících se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže a jejich osob blízkých. Pořadatel může vyloučit i zaměstnance a spolupracovníky svých obchodních partnerů a dodavatelů.
 • Zájemce se do soutěže registruje zasláním 5 fotografií svých referenčních realizovaných prací z tvorby módní kolekce, popisem svého motivu k účasti v soutěži, vyplněním pravdivých údajů o své praxi a vzdělání, osobě, adrese, občanství, elektronické adrese, telefonním čísle, profilech na sociálních sítích a potvrzením, že pravidla zná a bude je dodržovat, zvláště že:
 • Podmínkou v registraci není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.
 • Pořadatel neodpovídá za nemožnost účasti v soutěži v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně zájemce o účast v soutěži nebo na straně pořadatele.

Výběr soutěžících

 • Porota odborníků na módní design, mediální komunikaci a fashion business určená pořadatelem vybere do 17. 3. 2017 z registrovaných zájemců s přihlédnutím ke kvalitě jejich předložených prací, k motivu účasti v soutěži a k délce a průběhu dosavadní praxe dvanáct nejoriginálnějších účastníků soutěže (dále také „soutěžící“) a náhradníky; nebudou tedy určeni náhodným výběrem, loterií ani losováním.
 • Soutěžící vybrané do soutěže pořadatel kontaktuje emailem anebo telefonicky nejpozději do 17. 3. 2017. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o postupu do soutěže z důvodu spočívajících na straně soutěžícího nebo služeb elektronických komunikací.
 • Rozhodnutí poroty bude konečné. Není možné se proti němu odvolávat.
 • Porota si vyhrazuje právo na dodatečné doplnění soutěžících o další účastníky.
 • V jednom z termínů od 22.3. do 23.3. 3. 2017 proběhne první natáčení, kde soutěžícím odborná porota představí podrobné zadání a pravidla soutěže.
 • Studiové díly se se soutěžícímu budou natáčet v období od 22. 3. 2017 do 30. 6. 2017.
 • Pořadatel se s účastníky vybranými do soutěže nejpozději do 17. 3. 2017 dohodne písemně na:
 • pravidlech soutěže,
 • na tom, kdy budou probíhat jednotlivá natáčení (kdy budou mít čas tvořit a kdy se bude natáčet),
 • jaký materiál a v jakém množství (finančním limitu) bude soutěžícím poskytnut k tvorbě,
 • na právních podmínkách a licencích spojených s účastí v soutěži.

Nedohodnou-li pořadatel a účastník vybraný do soutěže včas, nastupuje na místo soutěžícího náhradník.

Pravidla soutěže

 • Soutěžící musí návrhy vytvořit sám, pomoc může využít jen pro nekreativní práce.
 • Náklady na účast v soutěži nese soutěžící sám. Organizátor mu může poskytnout předem stanovaný typ materiálů, který lze využít pro účast v soutěži, ale nebude podmínkou.
 • Odborná porota bude vyřazovat nejméně úspěšné tak, aby v posledním kole dva finalisté představili své módní kolekce formou módní přehlídky.
 • Soutěžící budou navrhovat do soutěže projekty, jejichž dílčí výstupy budou posloupně prezentovat odborné porotě v rámci studiového natáčení plánovaného předběžně v termínech: 22.3. (alt. 23.3.), 15. 4., 6. 5., 3.6. nebo 10. 6. a 17. 6. 2017 v Praze. Soutěžící se dostaví na natáčení osobně dle harmonogramu stanoveného produkcí soutěže.
 • O práci soutěžících bude pořadatel ve spolupráci s produkční společností u nich ve studiu nebo ateliéru točit a fotit reportáže.
 • Všechny návrhy, které soutěžící v průběhu soutěže vytvoří, zůstanou jejich vlastnictvím, materiál na jejich realizaci jim věnuje pořadatel.
 • Návrhy vybrané porotou budou moci soutěžící nabízet k prodeji v Centru Chodov.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži.

Tvorba a projevy soutěžících

 • Registrací do soutěže zájemce o účast v soutěži poskytuje pořadateli i jím určeným osobám souhlas s archivací, reprodukcí, úpravou a použitím všech vytvořených děl v rámci veškeré audiovizuální nebo textové komunikace určené pro marketingové účely komunikace soutěže a Centra Chodov včetně sdílení na sociálních sítí dle jejich podmínek. Totéž platí o všech projevech účastníků soutěže – tedy o vystupování v soutěži, kresbách, vizualizacích, modelech. Pořadatel může dílo použít sám a ve stejném rozsahu to může umožnit svým smluvním stranám.
 • Zájemci o účast v soutěži i soutěžící mohou propagovat svou účast v soutěži, nesmí ale poškozovat dobré jméno dalších účastníků, celé soutěže ani nikoho s ní spojeného, zvláště pořadatelů a jejich spolupracovníků.
 • Soutěžící pak nesmí zveřejňovat žádné údaje o natáčení a průběhu soutěže, které ke zveřejnění neurčí nebo neschvální pořadatel.

Osobní údaje

 • Registrací dává zájemce o účast v soutěži pořadateli souhlas ke zpracování všech poskytnutých osobních údajů v rozsahu nutném pro účast v soutěži a vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona o některých službách informační společnosti, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Pořadatel může za podmínek zákona osobní údaje předat a jejich zpracováním pověřit třetí osobu.
 • Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.
 • Zpracování osobních údajů bude po uplynutí doby, na kterou byl souhlas s jejich zpracováním udělen, bez zbytečného odkladu ukončen. Osobní údaje budou zpracovávány ručně i automatizovaně, uchovávány budou v elektronické nebo listinné podobě.
 • Soutěžící, resp. ten, kdo se uchází o účast v soutěži, svoluje registrací k účasti v soutěži se zachycením a zveřejněním svého jména, příjmení, podoby a jakéhokoliv výroku v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a při veřejném vyhlášením vítězů soutěže a v prezentaci pořadatele. Pro případ, že se stane výhercem některé z cen, uděluje soutěžící souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a podobizny na všech mediálních kanálech soutěže.

Další podmínky

 • Pořadatel má konečné rozhodnutí ohledně celé soutěže, včetně průběhu registrace a změn pravidel, ve výjimečném případě i o zrušení soutěže, a o jakýchkoliv sporech týkajících se soutěže
 • Soutěžící může být vyloučen v případě, že pořadatel zjistí porušení pravidel, že se soutěžící bude chovat způsobem, který by jakýmkoliv způsobem mohl poškodit zájmy pořadatele, nebo v případě podvodného nebo nekalého jednání soutěžícího. V případě pochybností leží důkazní břemeno na soutěžícím.
 • Pořadatel má právo soutěž odvolat formou, jakou ji vyhlásil, nebo formou stejně účinnou. Dojde-li ke změně podmínek soutěže, jejímu odvolání, přerušení nebo zrušení, nemá soutěžící nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s účastí v soutěži.
 • Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za zrušení, odložení nebo změnu soutěže .
 • Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu registrace zpřesňovat způsob výběru soutěžících, může zájemci o účast v soutěži odepřít účast v soutěži pro nedodržení nebo obcházení pravidel.
 • Z rozhodnutí pořadatele účastníkům nevznikne žádný nárok na kompenzaci.
 • Účast v soutěži nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 • Soutěž není sponzorována, podporována, spravována ani spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na facebookové https://www.facebook.com/centrumchodov/?fref=ts u soutěžního příspěvku.
 • Výhru může pořadatel kdykoliv změnit. Nelze ji vyplatit v penězích ani za ni požadovat jinou náhradu.
 • Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránce soutěže a zároveň uložena v písemné podobě na adrese Pořadatele. Závazná je jejich verze, která výslovně uvádí, že je úplným zněním.